Privacy beleid

Steelhouse Construct gaat met de grootste zorgvuldigheid om met persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld door Steelhouse Construct en slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens verstrekt zijn door de persoon in kwestie. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Dit Privacybeleid maakt deel uit van onze algemene voorwaarden.

Steelhouse Construct houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

eigenaar & verwerkingsverantwoordelijke

Uw persoonsgegevens worden beheerd door: 

Steelhouse Construct, o.l.v. zaakvoerder Jelle Van Haesendonck

Lindenweg 6, 2590 Berlaar

0479/97 25 80

info@steelhouseconstruct.be

BE 0778.880.504

persoonsgegevens

Onder het soort persoonsgegevens dat deze website zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: voornaam, achternaam, naam bedrijf, fysiek adres, postcode, stad, provincie, land, telefoonnummer, e-mailadres, btw-nummer, website, tracker, gebruiksgegevens. 

Persoonsgegevens kunnen door Steelhouse Construct worden aangeleverd of, in het geval van gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze website.

Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van alle door deze website gevraagde gegevens verplicht en als u deze gegevens niet verstrekt, kan Steelhouse Construct zijn diensten mogelijk niet verlenen.

 In gevallen waarin deze website specifiek aangeeft dat bepaalde gegevens niet verplicht zijn, kunnen gebruikers kiezen of ze deze gegevens al dan niet verstrekken, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de dienst. Als gebruikers niet zeker weten welke persoonsgegevens verplicht verstrekt moeten worden, kunnen zij contact opnemen met de eigenaar.

Het gebruik van Cookies – of andere tracking tools – door deze website of door de eigenaren van de diensten van derden die worden gebruikt door deze website dient om de door de gebruiker gevraagde dienst te verlenen, naast de andere doelen die in dit document en in het Cookiebeleid worden aangegeven, indien daarvan sprake is.

De gebruikers zijn verantwoordelijk voor persoonsgegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld door deze website en zij bevestigen dat zij toestemming van de derde partij hebben om de gegevens aan de eigenaar te verstrekken.

verwerkingsdoeleinden

Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van ons algemeen klanten- en orderbeheer. Dit betreft onder meer de klantenadministratie, het opvolgen van projecten en leveringen, de facturatie, en voor marketingdoeleinden.

De verwerking vindt plaats op basis van de volgende categorieën van rechtsgronden:

 • Op basis van uw toestemming;
 • Uit noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • Uit noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Uit noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen om te ondernemen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

delen met derden

Indien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, kunnen wij persoonsgegevens delen met werknemers en onze professionele partners. Onze partners zullen op hun beurt de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen om deze persoonsgegevens te beschermen.

De gebruikers zijn verantwoordelijk voor persoonsgegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld door deze website en zij bevestigen dat zij toestemming van de derde partij hebben om de gegevens aan de eigenaar te verstrekken.

In beperkte gevallen kunnen wij ook verplicht worden om persoonsgegevens te delen op basis van een gerechtelijk bevel of dwingende wetgeving.

bewaarperiode

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt en bewaard gedurende een redelijke termijn die noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, in functie van onze contractuele relatie, of om aan wettelijke vereisten te voldoen.

gebruikersrechten

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen:

 • Hun toestemming te allen tijde in te trekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken indien zij eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun persoonsgegevens.
 • Bezwaar te maken tegen verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming. Meer informatie is te vinden in het specifieke artikel hieronder.
 • Toegang tot hun gegevens te verkrijgen. Gebruikers hebben het recht te weten of de eigenaar de gegevensverwerking uitvoert, kennis te nemen van bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te krijgen van de Gegevens die worden verwerkt.
 • Te controleren en rectificatie te verzoeken. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun persoonsgegevens te controleren en om bijwerking of rectificatie hiervan te verzoeken.
 • De verwerking van hun gegevens te beperken. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun persoonsgegevens te beperken. In dat geval zal de eigenaar hun gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan.
 • Hun persoonsgegevens te laten wissen of op andere wijze te laten verwijderen. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de eigenaar hun gegevens te laten wissen.
 • Hun gegevens te ontvangen en deze te laten doorgeven naar een andere verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht hun gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en, indien technisch mogelijk, die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op toestemming van de Gebruiker, op een overeenkomst waarbij de Gebruiker partij is of op precontractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien.
 • Een klacht in te dienen. Gebruikers hebben het recht een vordering in te stellen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Om bovenvermelde rechten uit te oefenen, kan u ons contacteren via info@steelhouseconstruct.be.

klachten

Alle personen waarvan wij persoonsgegevens bewaren hebben het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be).

veiligheid

Wij passen minstens de gebruikelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe die redelijkerwijs van ons verwacht mogen worden om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, wijziging, vervalsing, verspreiding of onrechtmatige toegang.

Persoonsgegevens worden slechts doorgegeven aan een partner in een land buiten de Europese Economische Ruimte mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt voor uw persoonsgegevens. Vooraleer persoonsgegevens te delen met een partner in de Verenigde Staten van Amerika, vereisen wij een afzonderlijke verwerkingsovereenkomst of een certificering volgens het Privacy Shield Framework (www.privacyshield.gov).

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor een foutief of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door een derde. U blijft daarnaast zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en het gebruik van uw computer, IP-adres, login- en identificatiegegevens.